Trưởng Ban Kiểm soát

 Thành viên Ban Kiểm soát

 


 Thành viên Ban Kiểm soát

 


Uông Ngọc Hải

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

 Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám Đốc

 


Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị
Giám đốcPhó Giám đốc Kỹ thuật sản xuất

Phó Giám đốc Nội chính - Đào tạo

Phó Giám đốc Kế hoạch - Dịch vụ

Kế Toán trưởng