Trưởng Ban Kiểm soát

 Thành viên Ban Kiểm soát

 


 Thành viên Ban Kiểm soát

 


Uông Ngọc Hải

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

 Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám Đốc

 


Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị


Giám đốcPhó Giám đốc Kỹ thuật - Vận hành Sản xuất

Phó Giám đốc Nội chính - Đào tạo

Phó Giám đốc Kế hoạch - Dịch vụ

Kế Toán trưởng