Hỗ trợ phát triển

Trong quá trình hoạt động, NT2 luôn hướng đến sự phát triển của Công ty song song gắn kết với sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và địa phương Đồng Nai nói riêng.
  • Cung cấp điện năng, góp phần phát triển kinh tế đất nước;
  • Để phát triển kính tế đất nước, năng lượng phải đi đầu. Hằng năm, NT2 cung cấp lên lưới điện quốc gia trên 05 tỷ kWh.
  • Đóng góp ngân sách lớn: NT2 là một trong những Công ty đóng góp ngân sách nhiều nhất cho địa phương Đồng Nai. Năm 2015: 396 tỷ đồng, năm 2016: 369 tỷ đồng.
  • Tạo việc làm và sử dụng lao động địa phương: Trong tổng số 190 lao động của NT2 thì lao động tại địa phương Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu chiếm trên 30% lao động.
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng: hỗ trợ làm đường đi lại khu vực Cống ông Kèo, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.