Chính sách an toàn sức khỏe môi trường

Công tác an toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và là bộ phận quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh. NT2 sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu tối đa các rủi ro gây thương tật hoặc tác hại đối với sức khỏe con người, gây thiệt hại tài sản hoặc ô nhiễm môi trường.
 

Để đạt được các mục tiêu trên, NT2 cam kết thiết lập và duy trì một hệ thống ATSKMT đảm bảo:

  • Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng đạt chuẩn mực công nghiệp được thừa nhận.
  • Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất về ATSKMT. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tổn thất sản xuất, ô nhiễm môi trường;
  • Tạo thuận lợi cho việc trao đổi với cán bộ công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung caaos và những người liên quan về vấn đề cải thiện công tác ATSKMT. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATSKMT, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
  • Đào tạo cho CBCNV Công ty các kiến thức về công tác ATSKMT phù hợp với công việc được giao;
  • Đảm bảo kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì có hiệu quả, đủ năng lực ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp;
  • Định kỳ kiểm tra, xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác ATSKMT để cải tiến liên tục