Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) có vốn điều lệ 2.878.760.290.000 đồng (Vốn điều lệ ban đầu là 2.560.000.000.000 đồng). Hoạt động chính của Công ty là quản lý, vận hành và khai thác Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 – công suất 750MW), có khả năng cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 4,5-4,8 tỷ kWh/năm, tương đương doanh thu trên 7.000 tỷ đồng. Công ty phát triển đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính, ổn định, theo đúng định hướng, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.


Toàn cảnh PVPower NT2

Lĩnh vực hoạt động của PVPower NT2:
  -  Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
  -     Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác.
Giáo dục nghề nghiệp: đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, và sửa chữa các công trình nhiệt điện.
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
  - Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, PVPower NT2 có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác để đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty mà pháp luật không cấm.