Kiểm soát môi trường không khí

Giới thiệu nguồn phát sinh:

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có cấu hình 2-2-1 bao gồm 02 tuabin khí SGT5 4000F, 02 lò thu hồi nhiệt dạng tuần hoàn tự nhiên và 01 tuabin hơi SST5 5000;

Nhà máy hoạt động theo chu trình hỗn hợp,  phát sinh một lượng khí thải chủ yếu là NOx, CO, bụi và một lượng nhỏ SOx, do nhiên liệu chính là khí thiên nhiên được xem là nguyên liệu đốt thân thiện với môi trường. Dầu DO là nguồn nhiên liệu dự phòng trong trường hợp nguồn cung cấp khí bị gián đoạn. Dầu DO được dự trữ trong bồn chứa 8.000 m3. Tuy nhiên trường hợp này rất ít khi xảy ra. Các khí phát sinh từ hoạt động đốt dầu DO chủ yếu là NOx, SOx, CO và bụi;

Kết quả phân tích chất lượng khí thải đầu ra của nhà máy trong trường hợp chạy dầu hay chạy khí đều thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp QCVN 22:2009/BTNMT.

Biện pháp giảm thiểu:

Sử dụng các tuabin khí có công nghệ mới nhất nhằm nâng cao hiệu quả và làm giảm lượng khí thải tính trên mức khí tiêu thụ;

Sử dụng vòi đốt hybrid loại HR3 có thể đốt được cả hai loại nhiên liệu là khí tự nhiên và dầu DO. Loại vòi đốt này được Siemens phát triển từ năm 1995 để nhằm mục đích giảm độ phát thải NOx và tối thiểu sự phát thải CO bằng chế độ đốt hòa trộn trước;

Lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát khói thải tự động tại đỉnh ống khói chính;

Thường xuyên giám sát quá trình vận hành để đảm bảo các tuabin này được hoạt động đúng theo thiết kế;

Tuân thủ nghiêm ngặt lịch bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

Trong trường hợp sử dụng nhiên liệu dầu DO thì chọn loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (≤0,25%) và ít tạo ra bụi khói;

Thực hiện giám sát tại nguồn thải và môi trường không khí xung quanh.

Giám sát:

Giám sát online:

  • Chỉ tiêu: SO2, NOx, CO, CO2
  • Vị trí: Hai ống khói chính 
  • Tần suất: hàng ngày

Giám sát định kỳ nguồn thải:

  • Chỉ tiêu: Bụi, SO2, NOx, CO, CO2, lưu lượng khí thải
  • Vị trí: Hai ống khói chính 
  • Tần suất: 3 tháng/lần