Kiểm soát chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt:

Nguồn phát sinh:

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên công ty. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nhà máy bao gồm: chất hữu cơ dễ phân hủy, rác vệ sinh khu công cộng, khu canteen…

Biện pháp giảm thiểu:

Các biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu là thu gom về chỗ quy định và hợp đồng với Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Nam chở tới bãi chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn không nguy hại của Công ty  TNHH KBEC VINA;

Chất thải nguy hại:

Nguồn phát sinh:

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị của Nhà máy bao gồm:

  • Bao bì, giẻ lau nhiễm dầu và một lượng nhỏ dầu mỡ, hóachất đã sử dụng phát sinh từ các hoạt động bình thường và công tác bảo dưỡng của nhà máy. 
  • Bùn thải nguy hại phát sinh từ quá trình xử lý hóa lý các loại nước thải trong nhà máy; 
  • Cặn dầu thải: phát sinh từ các hệ thống tách dầu;
  • Dầu nhớt thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các tuabin.
  • Bóng đèn huỳnh quang thải;
  • Bao bì cứng bằng nhựa thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước và nước thải…

Biện pháp giảm thiểu:

Công ty đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-CPNT2 ngày 18/02/2014 về Quy trình kiểm soát chất thải của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, các loại CTNH phát sinh trên đã được Công ty lưu chứa trong các bao bì và thùng chứa chuyên dụng có dán nhãn và chuyển vào kho chứa CTNH của Công ty. 

Nhà máy đã lập sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 358/SĐK- CCBVMT do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp lần 3 ngày 05/12/2013 và hợp đồng với Công ty TNHH Hà Lộc thu gom vận chuyển và xử lý chất  thải nguy hại theo đúng thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 về Quy định về quản lý chất thải nguy hại và Quy định an toàn về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn Tỉnh.