Ông UÔNG NGỌC HẢI - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn
  • Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
Sở hữu cổ phần: 84.563.271 cổ phần, chiếm 29,37% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần đại diện phần vốn của Tổng Công ty Ðiện lực Dầu khí Việt Nam: 84.563.271 cổ phần, chiếm 29,37% vốn điều lệ;
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 42.170 cổ phần, chiếm 0,015% vốn điều lệ;
Quá trình công tác
  • 11/2015 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ðiện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 8/2011 - 11/2015: Giám đốc Công ty Ðiện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
  • 8/2008 - 7/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ðiện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 11/2007 - 8/2008:  Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; 
  • 6/1996 - 10/2007: Phó Trưởng Phòng, Phó Ban Công ty Tư vấn Xây dựng Ðiện 2 – Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN);
  • 5/1993 – 6/1996: Kỹ sư cơ khí, Phòng kỹ thuật, Công ty chế biến lương thực Colusa, Tổng Công ty lương thực TP. Hồ Chí Minh;

(*) cập nhật đến ngày 17/11/2021

Các tin khác