Ông LƯƠNG NGỌC ANH - Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn
  • Kỹ sư Hóa.
Sở hữu cổ phần: 23.820.625 cổ phần, chiếm 8,275% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần đại diện phần vốn của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ: 23.796.115 cổ phần, chiếm 8,266% vốn điều lệ;
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 24.510 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 6/2007: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (kiêm nhiệm);
  • 1994 đến nay: Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ;
  • 1982 - 1994: Cán bộ viện nghiên cứu khoa học tự nhiên.

(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021

Các tin khác