Ông NGUYỄN CÔNG DŨNG - Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Sở hữu cổ phần: 28.487.600 cổ phần, chiếm 9,9% vốn điều lệ.
 • Số lượng cổ phần đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: 28.487.600 cổ phần, chiếm 9,9% vốn điều lệ;
 • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
 • 05/2019 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 09/2016 – 04/2019: Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power);
 • 01/2016 – 08/2016: Phó Ban Thương mại – PV Power;
 • 05/2013 – 12/2015: Phó Ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường Khí - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS);
 • 08/2011 – 03/2013:  Phó Giám đốc – Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí (PV Coal);
 • 04/2009 – 08/2011: Trưởng phòng Thương mại – PV Coal;
 • 10/2007 – 04/2009: Phó Ban Thương mại Thẩm định thầu – PV GAS;
 • 05/2007 – 10/2007: Phó phòng Thương mại Hợp đồng – Xí nghiệp Bảo dưỡng Sửa chữa, PV GAS;
 • 05/2005 – 05/2007: Chuyên viên phòng Thương mại – Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm Khí, nay là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021 

Các tin khác