Ông NGUYỄN VĂN KỲ - Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn
  • Cử nhân Kế toán.
Sở hữu cổ phần: 9.560 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 9.560 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • Tháng 4/2014: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 2003 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ.
    • 2006 - 2013: Kế toán trưởng Công ty TNHH Phát triển Công nghệ;

(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021

Các tin khác