Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KHLCNT gói thầu: Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ và xây dựng chuyển đổi hệ thống quản lý ATSKMT theo chuẩn ISO 14001 và ISO 45001
Thông báo KQLCNT gói thầu: Đo kiểm bụi Amiang phục vụ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn trạch 2 năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Nâng cấp hệ thống vô tuyến điện nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thư mời chào hàng gói thầu: Đo kiểm bụi Amiang phục vụ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn trạch 2 năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Đo kiểm bụi Amiang phục vụ trung tu mở rộng NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: In báo cáo thường niên 2019 và tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Phát quang đảm bảo phòng chống cháy nổ trong mùa khô năm 2020
Thông báo gia hạn thời điểm kết thúc nhận báo giá gói: thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thư mời chào giá gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020