Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Quan trắc môi trường định kỳ; Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: In Báo cáo thường niên năm 2020 và Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo KQLCNT gói thầu: Dịch vụ thiết kế bổ sung quản lý giá trị thực hiện hợp đồng trên phần mềm IBM Maximo, hệ thống CMMS
Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua sắm bộ đàm phục vụ vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thư mời Chào giá gói thầu: Quan trắc môi trường định kỳ; Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thông báo KHLCNT gói thầu: Quan trắc môi trường định kỳ; Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: Mua sắm bộ đàm phục vụ vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm bộ đàm phục vụ vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua bơm nhớt nâng trục Tuabin khí
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua bơm nhớt nâng trục Tuabin khí