NT2: Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ IV năm 2022

Ngày 27/12/2022, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ IV năm 2022. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý III-IV năm 2022, báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2022, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo công tác chuẩn bị đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2023.


 nt2,hop HĐQT
Họp Hội đồng quản trị NT2

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất điện trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng giá khí tăng cao, sự sụt giảm đáng kể nguồn cung cấp khí và ưu tiên huy động nguồn năng lượng tái tạo, NT2 vẫn đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Mặc dù sản lượng điện năm 2022 ước tính đạt 4,074 tỷ kWh, tương đương 94% kế hoạch năm nhưng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều vượt kế hoạch năm 2022, cụ thể: Tổng doanh thu ước đạt 8.832 tỷ đồng, tương đương 109% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 747 tỷ đồng, tương đương 160% kế hoạch và nộp ngân sách nhà nước ước đạt 254 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch năm 2022.

 

nt2,hdqt,h2
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2


Về công tác thương mại, công tác lựa chọn nhà thầu được công ty tuân thủ theo Pháp luật và các quy định hiện hành. Công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm và kịp thời. Từ đầu năm đến nay, NT2 đã chủ động bám sát tình hình hệ thống điện, có phương án chào giá đảm bảo vận hành tối ưu, hiệu quả. Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 16,5%, tương đương 474,99 tỷ đồng. NT2 xây dựng kế hoạch cân đối dòng tiền hợp lý, tích cực thu hồi công nợ, luôn cam kết, đồng hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. 
Năm 2023, đánh giá tình hình khó khăn kéo dài, NT2 tiếp tục thực hành vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, vận hành tối ưu để giảm suất hao nhiệt nhà máy và tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Đồng thời, công ty đẩy mạnh công tác đào tạo, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu suất của nhà máy, góp phần vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Một trong những dấu mốc quan trọng trong năm 2023 là công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100.000 giờ EOH. Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành công ty chỉ đạo quyết liệt lập kế hoạch sớm các công tác liên quan, chủ động mua sắm vật tư, thiết bị kịp thời để công tác đại tu nhà máy thành công nhằm đưa các tổ máy vận hành ổn định, chất lượng, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong năm 2023, NT2 bám sát thị trường điện cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh.

 

Các tin khác