NT2: Đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài

Ngày 01/06/2021, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành trả nợ cho nguồn vốn vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng hạn. Việc hoàn thành trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh bao gồm gốc và lãi lên tới 240,65 triệu USD và 227,04 triệu Euro, tương đương 11.375,1 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Tính hiệu quả của dự án còn thể hiện qua con số lũy kế cổ tức của Quý cổ đông nhận được từ năm 2014 đến nay là 182,92% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 2.805 tỷ đồng.

nt2,tnvnn,h1

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Tiếp nối sự phát triển của NT2 qua các năm, việc hoàn thành trả nợ vay sẽ giúp NT2 giảm được chi phí tài chính, chủ động dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh; từ đó gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.


Các tin khác