Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ NT2 hoàn thành đại hội

Ngày 24/02/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ NT2. Đại hội các chi bộ là cơ sở chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ NT2 trong tháng 03/2020.

nt2,dhcb,kt

Đại hội chi bộ Kỹ thuật – Thương mại.

Đảng bộ NT2 có 05 chi bộ trực thuộc gồm Tổ chức Hành chính, Tài chính – Kế hoạch, Kỹ thuật – Thương mại, An toàn và Vận hành. Đại hội các chi bộ đã phát huy tính dân chủ, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy. Thông qua đại hội, các chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức lao động, sự cống hiến của tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết của đảng viên, quần chúng đối với Đảng.

nt2,dhcb,antoan

Đại hội chi bộ An toàn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ NT2 đã củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chi bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng ủy Công ty. Thường xuyên tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng đảng được quan tâm chăm lo toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; các tổ chức đoàn thể được kiện toàn, tăng cường góp phần quan trọng vào việc tổ chức triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

nt2,dhcb,tckh

BCH Chi bộ Tài chính – Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt đại hội.

Tại Đại hội, các chi bộ đưa ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định, an toàn, hoàn thành các chỉ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cùng nhau xây dựng Đảng bộ NT2 phát triển, vững mạnh.

Các tin khác