Đạt mốc sản lượng 4,6 tỷ kWh, NT2 hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2018 trước 10 ngày

Lúc 14h56’ ngày 21/12/2018, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2018 đạt 4,6 tỷ kWh, vượt trước kế hoạch 10 ngày. Năm 2018, các nhà máy nhiệt điện gặp bất lợi, mưa liên tục, NT2 hoàn thành kế hoạch sản xuất điện trước thời hạn là một nỗ lực lớn. Sau 07 năm vận hành thương mại (từ 16/10/2011), tổng sản lượng điện lũy kế của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phát lên lưới điện quốc gia 35,5 tỷ kWh.

nt2,dmsl,nhamaydien

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Trong tháng cuối năm, NT2 luôn chủ động trong công tác vận hành, đảm bảo nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành liên tục, gia tăng sản lượng điện cũng như lợi nhuận cho Công ty. Phấn đấu đến hết năm 2018, sản lượng điện của NT2 ước đạt khoảng 4,75 tỷ kWh, hoàn thành 103% kế hoạch năm; doanh thu dự kiến năm 2018 là 7.730 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm.

Việc hoàn thành ấn tượng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn, NT2 tiếp tục khẳng định sự bền vững và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, luôn tập trung vào hoạt động cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Các tin khác