NT2: Tổ chức họp Hội đồng quản trị chuẩn bị thường kỳ lần II/2023

 Ngày 28/7/2023, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ II năm 2023. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo Hoạt động giám sát, thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100k EOH. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng  bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo.


Họp Hội đồng quản trị NT2


06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị công ty khẩn trương tập trung xem xét và phê duyệt theo thẩm quyền: Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị chuẩn bị phục vụ đại tu nhà máy tại 100k EOH, dự kiến thực hiện vào tháng 09/2023. Đồng thời, Hội đồng quản trị tăng cường chỉ đạo và giám sát công ty các hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng kịp thời, cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị cho kỳ đại tu nhà máy. Vượt qua các khó khăn như thiếu khí, sự canh tranh của nguồn năng lượng tái tạo, tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động NT2 cùng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ máy hoạt động hiệu quả, an toàn, độ khả dụng cao trên thị trường phát điện cạnh tranh. Công tác kiểm toán nội bộ, công tác hoạt động giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, trách nhiệm nhằm kiểm soát các rủi ro tài chính, rủi ro thương mại… cho công ty. Sản lượng điện thương mại 06 tháng đầu năm đạt 2,13 tỷ kWh, đạt 52% kế hoạch năm; Tổng doanh thu đạt 4.504 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm 2023; Lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2023. Công ty đã cân đối dòng tiền hợp lý, thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% tiền mặt, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. 


 Ông Uông Ngọc Hải – CTHĐQT phát biểu


Tại cuộc họp, ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100k EOH; đề nghị công ty tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác chuẩn bị thiết bị, máy móc, nhân sự… nhằm đảm bảo hoàn thành đại tu đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. 
Trong thời gian qua, NT2 thực hiện tốt công tác tiết kiệm, quản trị tốt chi phí, vận hành nhà máy ổn định, an toàn, bám sát tình hình hệ thống điện, hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023. Trong 06 tháng cuối năm 2023, công ty tích cực thực hiện thu hồi tiền điện, cân đối dòng tiền, chi trả 15% cổ tức còn lại năm 2022 cho cổ đông và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Các tin khác