NT2 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 11/03/2020, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ NT2 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

nt2,dhd,dct
 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ NT2 trong sạch, vững mạnh; nâng cao công tác quản trị, đổi mới, hội nhập phát triển bền vững, trở thành một trong những đơn vị sản xuất điện hàng đầu".

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NT2, tập thể đảng viên và người lao động NT2 đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ năm 2015-2019, tổng doanh thu tích lũy của NT2 đạt 37.223,37 tỷ đồng, lợi nhuận tích lũy đạt 4.827,48 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 1.690,53 tỷ đồng.

nt2,dhd,bieuquyet

Sự nhất trí cao của các đảng viên NT2.

Đồng thời, Công ty đã hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả trên cơ sở nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh doanh điện năng. NT2 đặc biệt quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và công tác phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, phát triển bền vững, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng được NT2 quan tâm thực hiện, để đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội trong các hoạt động của Công ty.

nt2.dhd,bch

Ban chấp hành Đảng bộ NT2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy NT2 tiếp tục thực hiện dân chủ công khai, minh bạch, kiên định với lý tưởng của Đảng; tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, công tác đầu tư, …Phát huy những kết quả đã đạt được, với sự kỷ cương, đoàn kết, toàn Đảng bộ, cán bộ, Đảng viên NT2 bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tiếp tục đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ, xây dựng NT2 trở thành công ty mạnh, là thương hiệu có uy tín trong nước, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các tin khác