NT2: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 19/04/2018, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tại Đại hội, cổ đông đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Công ty, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017…và giải đáp tất cả các thắc mắc của cổ đông trong quá trình đầu tư vào NT2.

nt2, dhcd, thuongnien 

Đại hội cổ đông thường niên NT2

Trên cơ sở nền tảng tài chính lành mạnh, NT2 luôn thanh toán đúng hạn các khoản vay ngoại tệ có bảo lãnh chính phủ. Với khoản vay khoảng 200 triệu Euro và khoảng 215 triệu USD, NT2 có 19 kỳ trả nợ; đã trả 12 kỳ, kế hoạch sẽ trả hết nợ gốc và lãi vay vào năm 2021. Ngoài ra, trong năm 2017, NT2 cũng đã tất toán trước hạn 02 hợp đồng vay trong nước với hơn 287 tỷ đồng mang lại hiệu quả cho Công ty.

NT2 sẽ thực hiện chiến lược chào giá hợp lý, sớm tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh thí điểm năm 2018. Hội đồng quản trị NT2 cho biết năm 2018, thủy văn được dự báo thuận lợi cho điện khí khi mực nước các sông từ Tây Bắc đến Đồng bằng sông Cửu Long có thể xuống thấp từ 10 - 30%. Nhu cầu điện phía Nam có thể tăng khoảng 10% trong khi một số nhà máy điện đang bị chậm tiến độ, là yếu tố thuận lợi cho NT2 phát triển.

nt2,dhcd,thuongnien 

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Lợi nhuận sau thuế quý I năm 2018 NT2 đạt 235 tỷ đồng, NT2 tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 từ 25% lên 30% bằng tiền, đã tạm ứng 10% đợt 1 và sẽ chi trả thêm 20%. Năm 2018, NT2 đặt kế hoạch sản lượng điện 4.600 triệu kWh, tổng doanh thu 6.791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 789 tỷ đồng và sau thuế là 749 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến ít nhất là 25%. Từ năm 2014 đến nay, NT2 đều đặt kế hoạch thận trọng và thực tế đều vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2018, NT2 đã kiện toàn Bộ máy lãnh đạo. Hội đồng quản trị đã bầu Ông Ngô Đức Nhân làm Giám đốc sau khoảng thời gian phụ trách điều hành công ty. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Phan Đại Thành và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT. Bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc và Trần Quang Thiên – Phó Giám đốc NT2.

Các tin khác