NT2: Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị trước Trung tu mở rộng NMĐ Nhơn Trạch 2

 Ngày 11/09/2020, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị trước đợt trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2020, báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị trung tu mở rộng nhà máy.

nt2,h1,hdqt
Họp Hội đồng quản trị NT2

Mặc dù dịch covid đã tác động xấu đến tình hình kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, NT2 vẫn vận hành ổn định, hiệu suất cao, tạo niềm tin cho cổ đông và các đối tác. Trong 09 tháng đầu năm, sản lượng điện 09 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.348 triệu kWh, đạt 74,4% kế hoạch năm, tổng doanh thu ước đạt 4.981,7 tỷ đồng, đạt 69,4%.

nt2,h2,hdqt 
Họp Hội đồng quản trị NT2

 Trong tháng 08/2020 vừa qua, NT2 đã thanh toán cổ tức 15% còn lại năm 2019, tương ứng gần 432 tỷ đồng cho cổ đông. Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2020, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV NT2 tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác trung tu mở rộng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đảm bảo tiến độ, an toàn; vận hành nhà máy hiệu quả trong thị trường phát điện cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Hơn thế nữa, Tập thể NT2 đồng lòng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Các tin khác