NT2: Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị sau khi ổn định dịch Covid 19

Ngày 27/05/2020, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17/06/2020. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng điện của NT2 năm 2020 là 4,5 tỷ kWh, khí tiêu thụ là 826 Triệu Sm3; tổng doanh thu dự kiến đạt 7.177,4 tỷ đồng.


Họp Hội đồng quản trị NT2

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung do dịch Covid -19, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vẫn vận hành ổn định, hiệu suất cao. Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2 trong 06 tháng đầu năm 2020 đạt hiệu quả cao: Sản lượng điện ước đạt 2,44 tỷ kWh, tổng doanh thu ước đạt 3.604,9 tỷ đồng.          

   

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020. NT2 luôn cam kết, đồng hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Với nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng, sản lượng điện của NT2 được huy động cao là lợi thế để NT2đạt được những kết quả như kỳ vọng.

Các tin khác