NT2: Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị lần 3 năm 2020

 Ngày 18/11/2020, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị lần 3 năm 2020. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch Quý IV năm 2020 và xây dựng sơ bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

 
Họp Hội đồng quản trị NT2

Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước nói chung và các nhà máy điện nói riêng nên hầu hết các nhà máy điện đều dời kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa sang năm 2021. Tuy nhiên, NT2 đã quyết tâm thực hiện và hoàn thành công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ 32 giờ, tiết kiệm chi phí, an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Vượt qua các khó khăn do dịch bệnh, tình hình bão lũ, phụ tải và giá thị trường thấp, NT2 vận hành nhà máy ổn định và an toàn. Sản lượng điện 10 tháng đầu năm 2020 đạt 3.308,27 triệu kWh, đạt 73,52% kế hoạch năm; tổng doanh thu là 5.012,57 tỷ đạt 70% kế hoạch năm. 

nt2,hdqtl3,2
Họp Hội đồng quản trị NT2

 Những tháng cuối năm 2020, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV NT2 tập trung vận hành nhà máy hoạt động đạt hiệu suất cao, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Các tin khác