NT2: Tổ chức họp Hội đồng quản trị chuẩn bị thường kỳ lần IV/2023

Ngày 27/12/2023, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ IV năm 2023. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình hoạt động Quý IV/2023; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Khép lại năm 2023 khó khăn nhưng đầy nỗ lực để hoàn thành công tác đại tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100K.EOH an toàn, chất lượng, tiết kiệm chi phí khoảng 03 tỷ đồng so với dự toán được duyệt.

 
Họp Hội đồng quản trị NT2

Năm 2023, mặc dù khó khăn khi nguồn khí bị suy giảm nên việc cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 không đủ huy động, ngừng máy để thực hiện công tác đại tu, A0 huy động sản lượng điện thấp, ảnh hưởng của nguồn năng lượng tới tạo…nhưng công ty đã chủ động khắc phục, điều hành, xây dựng phương án chào giá hợp lý, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, linh hoạt phù hợp với thị trường điện và nghiêm túc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Sản lượng điện thương mại năm 2023 ước đạt 2,99 tỷ kWh, đạt 73% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận sau thuế ước đạt 474 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Đặc biệt, trong năm 2023, NT2 chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã tiết kiệm được 56,3 tỷ đồng.
Đánh giá các khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024, NT2 tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các tổ máy; kiểm soát tốt định mức kỹ thuật để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá thị trường điện thấp; đẩy mạnh công tác đào tạo, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học kỹ thuật để góp phần vào thực tiễn sản xuất kinh doanh; phối hợp với các bên liên quan để phân bổ sản lượng điện hợp đồng hợp lý. Trong năm 2024, NT2 bám sát thị trường điện cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh và tìm kiếm các hộ tiêu thụ lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo quyết liệt các công tác vận hành, chào giá điện, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của NT2, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, đem lại lợi ích cho công ty và cổ đông. Trong Quý I/2024, NT2 sẽ cân đối dòng tiền, dự kiến tạm ứng cổ tức lần I năm 2023 cho cổ đông theo đúng quy định.

Các tin khác