NT2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp

Ngày 17/6/2020, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của NT2

Đông đảo cổ đông đại diện cho 228.719.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đến tham dự. Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch  báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao. Tính đến cuối năm 2019, NT2 đã đạt mốc sản lượng 40,61 tỷ kWh sau hơn 8 năm vận thành thương mại. Năm 2019, tổng doanh thu NT2 đạt 7.740,8 tỷ đồng, vượt 3,5% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 797,4 tỷ đồng, vượt 2%. NT2 đã trả nợ vay nước ngoài hơn 25 triệu USD và hơn 22 triệu EUR, tương ứng trả hơn 1.172 tỷ đồng. Theo tiến độ, dự kiến hết tháng 6/2021, NT2 sẽ trả hết khoản nợ quốc tế


 Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị NT2 báo cáo tại Đại hội

.Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hơn 7.177,42 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 652,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%. NT2 đặt kế hoạch hoạch thận trọng với sản lượng điện 4.500 triệu kWh vì dự báo tình hình kinh tế năm 2020 tiếp tục ảnh hưởng dịch Covid-19, khả năng thiếu khí do suy giảm khả năng cấp khí, phân bổ Qc năm 2020 là 3.725 triệu kWh thấp hơn Qc các năm trước. Đồng thời, Công ty cũng sẽ dừng các tổ máy để thực hiện công tác trung tu hơn 33 ngày trong năm 2020. 


 Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã được cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến trong 06 tháng đầu năm 2020, cụ thể sản lượng điện đạt gần 2.437 triệu kWh, thực hiện 54% kế hoạch năm. Lợi nhuân trước thuế là 421 tỷ đồng, thực hiện 65% kế hoạch năm.
Năm 2020, bên cạnh nỗ lực sản xuất điện an toàn, NT2 đồng thời đưa ra chiến lược tốt, chủ động chào giá hợp lý trong thị trường điện cạnh tranh, tối ưu công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

 

Các tin khác