Thư mời chào hàng gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước...

Thư mời chào hàng gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2019

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác