Thư mời Chào hàng cạnh tranh về việc Thi công hệ thống đường ống dẫn thải nước thải sản xuất và sinh hoạt ra nguồn tiếp nhận sông Đồng Tranh theo tọa độ cấp phép của Công ty

Thư mời Chào hàng cạnh tranh về việc Thi công hệ thống đường ống dẫn thải nước thải sản xuất và sinh 

hoạt ra nguồn tiếp nhận sông Đồng Tranh theo tọa độ cấp phép của Công ty
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác