Thư mời chào giá và QĐ phê duyêt yêu cầu báo giá gói thầu Thuê dịch vụ cắt và vát mép hàn các đường ống phục vụ công tác thay thế 06 van lớn trong đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2023

Thư mời chào giá và QĐ phê duyêt yêu cầu báo giá gói thầu Thuê dịch vụ cắt và vát mép hàn các đường ống phục vụ công tác thay thế 06 van lớn trong đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2023

Chi tiết: Tại đây

Thư mời chào giá

QĐ phê duyêt yêu cầu báo giá

Các tin khác