Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo, quan trắc đối chứng và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc online nước thải làm mát, nước làm mát đầu vào NMĐ Nhơn Trạch 2

Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo, quan trắc đối chứng và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc online nước thải làm mát, nước làm mát đầu vào NMĐ Nhơn Trạch 2
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác