Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 2021.

Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 2021.
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác