Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo công tác phối hợp vận hành, quản lý bảo dưỡng sửa chữa và trao đổi kinh nghiệm giữa PVPower NT2 và A0 năm 2022

Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo công tác phối hợp vận hành, quản lý bảo dưỡng sửa chữa và trao đổi kinh nghiệm giữa PVPower NT2 và A0 năm 2022
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác