Chủ đề Ngày đăng
HoSE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền
VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Ông Lê Việt An - KTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
NT2: CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc tạm ứng cổ tức lần I năm 2019
NT2: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần I năm 2019 bằng tiền
NT2: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Lê Việt An - Kế toán trưởng
Ông Lê Việt An - KTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Ông Nguyễn Văn Kỳ - TV. BKS Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của CĐNB Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
NT2: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Lê Việt An - Kế toán trưởng
NT2: Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2019 kèm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.