Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung cụ thể như thư mời đính kèm: (Tải tại đây: file)

Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội… Quý Cổ đông xem tại đây:

01. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT (Tải tại đây: file)

02. Tờ trình - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 (Tải tại đây: file)

03. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 (Tải tại đây: file)

04. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Tải tại đây: file)

05. Tờ trình - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tải tại đây: file)

06. Tờ trình - Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 (Tải tại đây: file)

07. Tờ trình - Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tải tại đây: file)

08. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tải tại đây: file)

09. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Tải tại đây: file)

10. Mẫu phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Tải tại đây: file)

Các tin khác