NT2: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1.   Thư mời cổ đông

2.   Chương trình Đại hội

3.   Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết

4.   Tờ trình các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

5.  Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

6.  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đông quản trị

7.  Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

8.  Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

9.   Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021

10. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát/Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

14.Tờ trình phê duyệt Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

16. Thông báo của HĐQT Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT.

 17. Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

18. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên độc lập HĐQT

19.  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Các nội dung khác theo quy định thông qua tại Đại hội (nếu có)

 

 

Các tin khác