Thông báo KQLCNT gói thầu: Thực hiện dịch vụ thông quan, tạm xuất 03 lô hàng hóa đi sửa chữa.

Thông báo KQLCNT gói thầu: Thực hiện dịch vụ thông quan, tạm xuất 03 lô hàng hóa đi sửa chữa.
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác