Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua kit test nhanh Covid-19 hỗ trợ cho CBCNV Công ty trong việc phòng chống dịch

Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua kit test nhanh Covid-19 hỗ trợ cho CBCNV Công ty trong việc phòng chống dịch.
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác