Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải làm mát NMĐ Nhơn Trạch 2

Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải làm mát NMĐ Nhơn Trạch 2
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác