Thông báo KHLCNT gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước ...

Thông báo KHLCNT gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2019.

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác