Quyết định về việc Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm khẩn vật tư ruột bình tích áp hệ thống điều khiển thủy lực Bladder Accumulator) để xử lý bất thường phục vụ sản xuất năm 2022

Quyết định về việc Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm khẩn vật tư ruột bình tích áp hệ thống điều khiển thủy lực Bladder Accumulator) để xử lý bất thường phục vụ sản xuất năm 2022 
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác