Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường, hư hỏng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đợt 1

Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường, hư hỏng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đợt 1

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác