Đầu tư phát triển

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hoàn thành vượt tiến độ 45 ngày, tiết kiệm chi phí, từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống điện Quốc gia, cho thấy những hoạch định đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV PVPower NT2.

Việc hoàn thành công tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã góp phần hình thành cơ sở hạ tầng năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng cao để phát triển kinh tế, cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và trở thành nhà sản xuất điện lớn hàng đầu của Việt Nam. Qua đó giúp Công ty có nguồn doanh thu ổn định từ bán điện thành phẩm,

PVPower NT2 với sứ mệnh đảm bảo cung cấp điện năng thương phẩm ổn định, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường, trở thành một đơn vị sản xuất điện đáng tin cậy, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thị trường điện Việt Nam; đồng thời tạo ra những giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và cổ đông.
Trên cơ sở đó, PVPower NT2 đang chủ động hoàn thiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung dự án Nhà máy điện tuabin khí CTHH Nhơn Trạch 3 theo hình thức mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào Tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh. Đây giai đoạn thích hợp để Công ty bắt đầu công tác nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3, có công suất quy mô tương tự Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, ước tính tổng mức đầu tư khoảng 662 triệu USD. Đây là dự án với quy mô cấp Quốc gia. Do đó, cần được sự hợp tác các bên liên quan và phải được Bộ Công thương, Chính Phủ thông qua, nên thời gian dự kiến có thể khởi công xây dựng là: 2017 và hoàn thành 2020.