NT2: Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung cụ thể như đính kèm: (Tải tại đây: file)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp sẽ được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông cung cấp cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Trường hợp vì lý do khách quan Quý cổ đông không nhận được thư mời thì Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Các tài liệu của Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty.

Các tin khác