NT2: Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

01. Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

02. Phiếu xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

03. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

04. Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

05. Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

06. Thể lệ bầu cử TV.HĐQT tại ĐHCĐ bất thường 2015 (Tải tại đây: file)

07. Báo cáo hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2015 (Tải tại đây: file)

08. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015 (Tải tại đây: file)

09. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

10. Thông báo đề cử, ứng cử TV.HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 (Tải tại đây: file)

11. Tờ trình thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (Tải tại đây: file)

Các tin khác