NT2: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1. Thư mời cổ đông và chương trình đại hội 

2. Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết

3.   Tờ trình các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

4.  Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

5.  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đông quản trị

 6.  Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

7.  Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

8  Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022

9. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát/Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm  toán Báo cáo tài chính năm 2022.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

12. Thông báo đề cử, ứng cử TV. HĐQT, Ban kiểm soát.

13. Danh sách ứng cử viên bầu TV.HĐQT và BKS Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15. Mẫu đơn đề cử TV.HĐQT/Ban kiểm soát

16. Mẫu đơn ứng cử TV.HĐQT/Ban kiểm soát

17. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV.HĐQT/Ban kiểm soát

Các nội dung khác theo quy định thông qua tại Đại hội (nếu có)

Các tin khác