NT2: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung cụ thể như các file đính kèm

01. Công văn số 145/CPNT2-SK&QHCĐ (Tải tại đây: file)

02. Chương trình - quy chế - thể lệ Đại hội (Tải tại đây: file)

03. Tờ trình các nội dung xin Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt (Tải tại đây: file)

04. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 & phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của HĐQT (Tải tại đây: file)

05. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty(Tải tại đây: file)

06. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát (Tải tại đây: file)

07. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Tải tại đây: file)

08. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (Tải tại đây: file)

09. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Tải tại đây: file)

10. Kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 (Tải tại đây: file)

11. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Tải tại đây: file)

12. Thông qua việc ông Phạm Cương – UV.HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 01/04/2016 (Tải tại đây: file)

Các tin khác