NT2: CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1. Thư mời cổ đông và chương trình đại hội 

2. Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết

3. Tờ trình các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đông quản trị

5. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đông quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

6. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

8. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024

9. Tờ trình báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát/Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm  toán Báo cáo tài chính năm 2024

10. Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

12. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Các tin khác