NT2: CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1. Thư mời cổ đông và chương trình đại hội 

2. Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết

3.  Tờ trình các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đông quản trị

5. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đông quản trị độc lập năm 2022.

 6.  Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

8Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023

9. Tờ trình báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát/Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm  toán Báo cáo tài chính năm 2023

10.Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

11.Thể lệ bàu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

 

Các tin khác