SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

------------------------------

Sơ đồ tổ chức NT2 2015

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

------------------------------

Căn cứ những quy định của pháp luật cụ thể là (1) Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và (2) Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, PVPOWER NT2 có cơ cấu tổ chức như sau:

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo luật pháp và Điều lệ tổ chức hoạt động của PVPOWER NT2:

 • Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của PVPOWER NT2;
 • Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Các nhiệm vụ khác do Điều lệ PVPOWER NT2 quy định.  
Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị của PVPOWER NT2, có toàn quyền nhân danh PVPOWER NT2 để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của PVPOWER NT2, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PVPOWER NT2;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của PVPOWER NT2;
 • Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
 • Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của PVPOWER NT2;
 • Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
 • Các nhiệm vụ khác do Điều lệ PVPOWER NT2 quy định.
Ban Kiểm soát: là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính; kiểm soát toàn bộ hoạt động của PVPOWER NT2 trong việc chấp hành tuân thủ Điều lệ của PVPOWER NT2 và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Giám đốc: là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của PVPOWER NT2 theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của PVPOWER NT2, cụ thể:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của PVPOWER NT2;
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của PVPOWER NT2;
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của PVPOWER NT2;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong PVPOWER NT2, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám Đốc.
Bên cạnh Giám đốc là người tham mưu cho HĐQT về mặt hoạch định các mục tiêu, chính sách. Giúp việc cho Giám đốc là 04 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các bộ phận nghiệp vụ, chi nhánh

Phòng Hành chính Tổng hợp (HCTH):

Phòng Hành chính Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc quản lý, điều hành công tác hành chính văn phòng; hành chính tổng hợp; thực hiện công tác đối nội, đối ngọai và các điều kiện cần thiết khác về hành chính cho hoạt động của Công ty.

Phòng Hành chính Tổng hợp có nhiệm vụ sau:

 • Quản lý, điều hành công tác hành chính văn phòng, văn thư, tạp vụ; lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại thư viện của Công ty đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của Công ty và Nhà nước.
 • Giải quyết các công việc liên quan tới công tác nội chính đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để các bộ phận chức năng của Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đầu mối xử lý các mối quan hệ đối ngoại với các đơn vị, cá nhân có quan hệ công tác với Công ty trong quá trình vận hành sản xuất. 
 • Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị-phương tiện và điều kiện đi lại, làm việc, hội họp, hội nghị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Làm các thủ tục cho Lãnh đạo và CBCNV đi công tác: vé máy bay, ô tô, tàu hỏa và thu xếp điều kiện ăn ở.
 • Đầu mối quản lý, bảo trì trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, mua sắm văn phòng phẩm, thực phẩm cho bếp ăn căng tin.
 • Đầu mối phối hợp với các phòng thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị văn phòng và phương tiện đi lại.
 • Chủ trì thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, bảo trì các trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, nhà hành chính, căng tin và cảnh quan, cây xanh, lau dọn, vệ sinh.
 • Chủ trì việc quản lý và điều hành  khu nhà công vụ của Công ty.
 • Đầu mối thực hiện công tác liên quan đến quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ, cựu chiến binh.
 • Phối hợp với Phòng SK&QHCĐ thực hiện các công tác tổ chức sự kiện, quan hệ cổ đông của Công ty.
 • Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV trong Công ty.
 • Đầu mối thực hiện các chức năng thư ký cho Hội đồng quản trị và Giám đốc.
 • Đầu mối quản lý và bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục xây dựng thuộc tài sản của Công ty như nền móng và kết cấu xây dựng, đường sá, hàng rào, các công trình ngầm, trụ sở làm việc, nhà xưởng và khu nhà ở công vụ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Phòng Tổ chức Nhân sự Đào tạo (TCNSĐT):

Phòng Tổ chức Nhân sự Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc kiện toàn tổ chức, bộ máy và nguồn nhân lực, điều hành các công tác tổ chức nhân sự, đào tạo nhân lực, lao động tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách, an sinh xã hội và các điều kiện cần thiết khác về nguồn lực lao động cho hoạt động của Công ty.

Phòng Tổ chức Nhân sự Đào tạo có nhiệm vụ sau:

 • Quản lý, điều hành và giải quyết các công việc liên quan đến nhân sự các phòng/phân xưởng theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Tổ chức và thực hiện quản trị nhân sự gồm tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá chất lượng cán bộ.
 • Lập và theo dõi việc thực hiện các vấn đề liên quan đến lao động tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật và chế độ quy định hiện hành. Lập bảng chấm công của Công ty để làm lương.
 • Chủ trì thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự; phân loại, đánh giá, đề xuất bố trí nhân lực vào các chức danh trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; phối hợp với các phòng/phân xưởng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo theo nhu cầu Công ty đề ra.
 • Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào  văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV trong Công ty.
 • Đầu mối thực hiện công tác thi đua-khen thưởng-kỷ luật.
 • Đầu mối tổ chức thực hiện công tác đào tạo.
 • Đầu mối thực hiện công tác an sinh xã hội.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Phòng Kinh tế Kế hoạch (KTKH):

Phòng Kinh tế Kế hoạch có chức năng đầu mối tham mưu giúp Giám đốc quản lý, điều hành các công tác  kế hoạch, kinh tế, thương mại, hợp đồng của Công ty.

Phòng Kinh tế Kế hoạch có những nhiệm vụ sau:

 • Lập, trình duyệt và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm.
 • Chủ trì lập các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm; biên bản các cuộc họp giao ban định kỳ/đột xuất của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu. Lập các kế hoạch sản xuất khác.
 • Chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan để thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, đơn giá, dự toán và các phần việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Phối hợp với các phòng làm các thủ tục thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu phù hợp với các Hợp đồng và tiến độ thanh toán  tại các Hợp đồng đã ký. Đầu mối xử lý các phát sinh, tổ chức và trực tiếp thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực thương mại và pháp lý liên quan đến việc đấu thầu, thương thảo, đàm phán và thực hiện các Hợp đồng phù hợp với Luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đầu mối kiểm tra bảo đảm tính pháp lý về thủ tục của công tác thanh quyết toán.
 • Phối hợp với phòng liên quan giám sát các hợp đồng đã ký: thực hiện tiến độ, các điều khoản hợp đồng và các vấn đề khác.
 • Chủ trì và phối hợp với các phòng thực hiện các thủ tục liên quan đến nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Phối hợp Phòng SK&QHCĐ thực hiện các công tác tổ chức sự kiện, quảng cáo, tiếp thị, quan hệ cổ đông của Công ty.
 • Đầu mối triển khai các nội dung liên quan đến Thị trường phát điện cạnh tranh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Phòng Tài chính Kế toán (TCKT):

Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác quản lý các hoạt động tài chính, kế toán của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế tài chính Công ty.

Phòng TCKT có nhiệm vụ sau:

 • Chủ trì thực hiện quản lý và giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tài chính - kế toán của Công ty.  
 • Tổ chức, thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê trong Công ty phù hợp với chế độ Tài chính kế toán do Nhà nước quy định.
 • Chủ trì lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm và kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định  hiện hành.
 • Đầu mối thu xếp vốn cho sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty.
 • Phối hợp với các phòng lập và trình duyệt dự toán chi phí mua sắm trang thiết bị và các hoạt động khác của Công ty.
 • Đầu mối thực hiện kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản của Công ty.
 • Thanh toán lương tháng và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho CBCNV trong Công ty.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng tham gia xét thầu và thương thảo các hợp đồng kinh tế.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng thực hiện thanh toán, quyết toán các Hợp đồng kinh tế, các chi phí mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng tiến độ yêu cầu.
 • Quản lý và thực hiện thanh toán các khoản chi phí của Công ty theo chế độ, quy định của Nhà nước và của Công ty.
 • Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí, trả nợ, thanh quyết toán.
 • Lưu trữ chứng từ, các báo cáo tài chính và các hồ sơ tài chính khác theo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty.
 • Phối hợp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh.
 • Phối hợp Phòng SK&QHCĐ thực hiện các công việc về tài chính kế toán liên quan đến thị trường chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, thực hiện quyền của mã chứng khoán NT2.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Phòng Kỹ thuật Sản xuất (KTSX):

Phòng Kỹ thuật Sản xuất có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty quản lý các mặt kỹ thuật-công nghệ trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 liên quan đến các hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ thông tin, quản lý vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, trang thiết bị vật tư dự phòng chiến lược, nhiên liệu và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất; quản lý các hoạt động khoa học- công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Phòng Kỹ thuật Sản xuất có nhiệm vụ:

 • Chủ trì thực hiện công tác lập và quản lý dự án đối với các dự án đầu tư mở rộng, đầu tư phát triển do Công ty làm chủ đầu tư.
 • Đầu mối quản lý và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Công ty
 • Quản lý kỹ thuật về điện, công nghệ, đo lường và điều khiển trong nhà máy.
 • Theo dõi lý lịch tất cả thiết bị của nhà máy. Sử dụng và bảo quản các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, lý lịch máy móc thiết bị của Nhà máy theo quy định.
 • Quản lý, triển khai nghiên cứu áp dụng và đánh giá phương pháp đo hiệu suất công suất nhà máy điện.
 • Chủ trì và phối hợp với Phân xưởng vận hành để khắc phục các bất thường về điện, công nghệ và C&I trong quá trình vận hành.
 • Phối hợp với phân xưởng vận hành đo đạc, tính hiệu suất các tổ máy, lò; xây dựng đặc tuyến cho các thiết bị trước và sau các kỳ sửa chữa lớn.
 • Kiểm tra, góp ý hoàn thiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa do nhà thầu lập, tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa, bảo dưỡng và nghiệm thu công việc thực hiện.
 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị, giám sát kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên, kế hoạch sửa chữa lớn cho các thiết bị của nhà máy.
 • Giám sát và quản lý công tác sửa chữa điện và C&I, thử nghiệm điện cao áp, công tác sửa chữa cơ khí, gia công chế tạo của Nhà máy.
 • Tham gia soạn và trình duyệt các phương án, các quy trình kỹ thuật sửa chữa, các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị điện, cơ nhiệt và C&I.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên (bao gồm cả giám sát nhân công thực tế thực hiện), tiến độ thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn của nhà thầu; kiểm tra các hạng mục, chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa lớn, chủ trì nghiệm thu công việc thực hiện và kiểm tra hồ sơ khối lượng quyết toán sửa chữa lớn.
 • Kiểm tra các quy trình kỹ thuật sửa chữa thiết bị điện, cơ nhiệt do nhà thầu lập, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa.
 • Phối hợp với các phòng chức năng khắc phục các bất thường về thiết bị cũng như phần mềm CNTT sử dụng trong Nhà máy và Công ty; Nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt quản lý các phần mềm ứng dụng cho SXKD của Nhà máy; Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp để duy trì và bảo đảm sự hoạt động của hệ thống CNTT, viễn thông (bao gồm SCADA) áp dụng trong Nhà máy và Công ty.
 • Quản lý kho, vật tư, nhiên liệu theo đúng qui định đảm bảo chất lượng cũng như số lượng.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quản lý vật tư, cũng như đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư để hạn chế gây lãng phí.
 • Đề xuất và lập danh mục vật tư thiết bị dự phòng, dự phòng chiến lược và vật tư tiêu hao cho nhà máy.
 • Phối hợp các phòng chức năng lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa. Tổ chức quản lý, bảo quản vật tư thiết bị phụ tùng thay thế.
 • Phối hợp thực hiện việc bồi huấn, thi giữ bậc, nâng bậc cho kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất.
 • Phối hợp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh.
 • Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác quản lý, thanh lý tài sản.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Phòng An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT):

Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo, quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ (PCCN) và môi trường.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng được giao trong bản Quy định này.

Phòng ATSKMT có những nhiệm vụ:

A. Công tác an toàn PCCC:

 • Phổ biến và giám sát các đơn vị trong công ty thực hiện các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, qui Phạm về an toàn PCCN của nhà nước và các nội quy, quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty.
 • Phối hợp với các phòng lập và trình duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC.
 • Chủ trì tổ chức công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất việc thực hiện công tác PCCN của các phòng ban, bộ phận việc sử dụng, bảo quản và sửa chữa các trang thiết bị PCCC trong Công ty, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn PCCC theo quy định.
 • Kiểm tra, giám sát các hệ thống tiếp địa phòng chống sét trong nhà máy theo quy định PCCC hiện hành.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, quản lý lực lượng PCCC của Công ty, phối hợp với lực lượng PCCC của Nhơn Trạch 1 và địa phương trực tiếp thực hiện chữa cháy theo Quy định của Công ty khi có đám cháy xảy ra.
 • Lập các hồ sơ giám sát và quản lý các hoạt động phòng cháy chữa cháy gồm:
  Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy  và chữa cháy;
  Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
  Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
  Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;
  Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
  Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
  Thống kê báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy (nếu có).
  Thống kê phương tiện chữa cháy;
  Thống kê số lượng cán bộ, đội viên phòng cháy chữa cháy.
  Chủ trì biên soạn nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy, sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn.
B. Công tác an toàn lao động, Vệ sinh lao động và sức khỏe:

 • Nghiên cứu, triển khai áp dụng các văn bản của cấp có thẩm quyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
 • Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm về KTAT, kỹ thuật BHLĐ (Bao gồm KTAT, VSLĐ và cải thiện điều kiện làm việc; tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật của các phương tiện bảo vệ cá nhân người lao động), lập dự toán kinh phí thực hiện.
 • Theo dõi, đôn đốc việc đăng ký, kiểm định, vận hành thiết bị áp lực, thiết bị cơ nhiệt, thiết bị nâng và các thiết bị khác có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ phiếu công tác và phiếu thao tác đối với công tác trong nhà máy điện.
 • Tổ chức biên soạn, trình duyệt và hướng dẫn áp dụng các quy trình, tài liệu huấn luyện KTAT, kỹ thuật BHLĐ.
 • Tổ chức biên soạn, trình duyệt phương án PCBL, phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp, phương án phòng chống tràn dầu của Công ty…
 • Tổ chức thực hiện việc điều tra sự cố các thiết bị nguồn và trạm điện, các vụ cháy nổ, tai nạn và đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Thực hiện công tác thống kê, phân tích, báo cáo sự cố, cháy nổ và tai nạn lao động của Công ty.
 • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra kiến thức cho cán bộ, công nhân, cán bộ phụ trách KTAT, BHLĐ của các đơn vị trực thuộc Công ty.
 • Tổ chức huấn luyện và sát hạch công tác an toàn bước 1 cho CBCNV mới nhận công tác, chủ trì tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra an toàn định kỳ hàng năm cho kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất. Chịu trách nhiệm biên soạn và cập nhật câu hỏi đề cương thi an toàn.
 • Thực hiện vai trò thường trực trong ban an toàn của Công ty. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo ATVSLĐ.
  Xây dựng, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy trình an toàn lao động, phòng chống tai nạn lao động cho các đơn vị, các khâu sản xuất kinh doanh và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty.
  Phối hợp với công đoàn huấn luyện chuyên môn, kiểm tra hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các đội cấp cứu.
  Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động.
  Đề xuất các biện pháp phòng chống tai nạn, sự cố trong các khâu sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
  Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, đề xuất các biện pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động.
  Kiểm tra đôn đốc và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật việc thực hiện trang thiết bị BHLĐ, các phương tiện an toàn và cách sử dụng bảo vệ người lao động.
  Thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác an toàn VSLĐ trong toàn công ty.
 • Chủ trì trong công tác sơ cứu cấp cứu khi người lao động bị tai nạn nếu trường hợp bị tai nạn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng thì phải huy động phương tiện chuyển lên tuyến trên để chữa trị kịp thời.
 • Chủ trì huấn luyện cho người lao động phương pháp xác định các yếu tố nguy   hiểm, có hại trong sản xuất; phương pháp triển khai công tác kiểm tra và tự kiểm tra an tòan lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở. Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.
C. Công tác Môi trường:

 • Tiếp nhận, nghiên cứu các văn bản và quy định của cấp có thẩm quyền về lĩnh vực môi trường để tham mưu cho lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
 • Thực hiện công tác kiểm tra giám sát các thông số nước thải, khí thải, liên quan đến môi trường, đánh giá tác động môi trường hàng năm của công ty.
 • Phối hợp với Tổ hóa nghiệm  đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật vận hành thiết bị đo lường thông số hóa (tại chỗ) và thiết bị phòng hóa, hệ thống xử lý chất lượng nước và hơi của chu trình nhiệt, hệ thống xử lý nước thô và nước khử khoáng, hệ thống xử lý nước thải (công nghiệp, sinh hoạt), bể phân ly.
 • Phối hợp thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm: KTAT, PCCN, PCLB, kỹ thuật VSLĐ, tiêu chuẩn và tính năng kỹ thuật của phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân người lao động để bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty.
 • Chủ  trì lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về ATSKMT và PCCC theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Phòng Sự kiện và Quan hệ Cổ đông (SK&QHCĐ)

Phòng Sự kiện và Quan hệ cổ đông có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác quan hệ cổ đông và quan hệ nhà đầu tư, nâng cao giá trị thương hiệu chứng khoán NT2; các công việc liên quan đến cổ phiếu, cổ phần và thị trường chứng khoán; công tác tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, quan hệ khách hàng; công tác quản trị website, internet, mạng nội bộ, thông tin liên lạc.

Phòng Sự kiện và Quan hệ Cổ đông có nhiệm vụ:

 • Đầu mối triển khai các công việc liên quan đến thị trường chứng khoán, cổ tức, cổ phần, cổ phiếu, thực hiện quyền, công bố thông tin,... của mã chứng khoán NT2, đảm bảo kịp thời, chính xác theo quy định hiện hành.
 • Đầu mối triển khai công tác tổ chức sự kiện, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn và tiết kiệm.
 • Phối hợp và hỗ trợ Phòng HCTH và các bộ phận liên quan thực hiện công tác chuẩn bị, công tác hậu cần và các công việc khác liên quan đến hoạt động đối nội, đối ngoại của Công ty.
 • Đầu mối triển khai công tác quảng cáo tiếp thị.
 • Đầu mối giao tiếp, duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí, truyền thông; cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh cho báo chí, truyền thông; tham mưu, xử lý thông tin kịp thời, chính xác.
 • Thực hiện công tác lễ tân.
 • Chủ trì quản lý, bảo trì, nâng cấp website, mạng máy tính văn phòng, internet, wifi, điện thoại và thông tin liên lạc nội bộ.
 • Đầu mối biên tập nội dung, tổ chức in ấn và phát hành các ấn phẩm, phim ảnh liên quan đến hoạt động của Công ty.
 • Xây dựng, nâng cấp, cập nhật các tư liệu, hình ảnh, bài viết liên quan dến hoạt động sản xuất kinh doanh và các sự kiện của Công ty; lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến sự kiện, quan hệ cổ đông, quan hệ nhà đầu tư, truyền thông, cổ phiếu, website của Công ty để sử dụng lâu dài.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

Phân xưởng vận hành (PXVH):

Phân xưởng vận hành có chức năng thực hiện công tác quản lý và vận hành khai thác các trang thiết bị công nghệ của nhà máy điện Nhơn Trạch 2 bảo đảm vận hành tối ưu, liên tục, an toàn; giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy xử lý sự cố, sửa chữa  nhằm nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản xuất điện.

Phân xưởng vận hành có nhiệm vụ:

 • Quản lý tốt tài sản cố định, không để hư hỏng, mất mát trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề thuộc phạm vi được phân cấp; bảo đảm sạch sẽ, trật tự, ngăn nắp tại nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên thuộc Phân xưởng.
 • Quản lý tốt các ca/kíp vận hành để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của Phân xưởng; bảo đảm sự chấp hành tốt mệnh lệnh sản xuất và quy trình trong ca trực; thực hiện sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa Trưởng ca và các đơn vị trong Công ty.
 • Làm chủ công nghệ sản xuất của nhà máy, các thiết bị chính của chu trình hỗn hợp, các trang bị công nghệ thông tin, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ/viễn thông, cơ sở hạ tầng cùng các tài sản cố định khác.
 • Đảm bảo phương thức vận hành các tổ máy an toàn, tối ưu và an ninh hệ thống điện. Báo cáo tình hình vận hành tổ máy theo “Quy trình nhiệm vụ và phân cấp điều độ hệ thống điện quốc gia” nhằm tối ưu hóa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tổ máy.
 • Phối hợp với Tổ Thị trường Điện Phòng KTKH in ấn lượng điện năng hàng tuần và hàng tháng chủ trì làm việc với EVN (Truyền tải điện 4, EPTC,…) để xác nhận lượng điện năng phát và tiêu thụ.
 • Theo dõi tình hình vận hành, thông số vận hành, số giờ vận hành thực tế và tương đương của các thiết bị thuộc Phân xưởng quản lý. Thực hiện kế hoạch hàng quý, năm của Công ty giao. Đề xuất các biện pháp đảm bảo tính đồng bộ, tiến độ thực hiện và điều chỉnh kế hoạch quý, năm của Nhà máy.Thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác; Tổ chức xây dựng kế hoạch quý, năm, trung hạn, dài hạn về sản xuất điện. Tổ chức lao động; quản lý tiết kiệm vật tư, nhiên liệu; bảo đảm khối lượng công việc theo kế hoạch đạt chất lượng và tiến độ. Hạn chế tối đa sự cố chủ quan, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận hành.
 • Khi xảy ra sự cố các thiết bị thuộc quyền quản lý vận hành thì Phân xưởng phải nhanh chóng xử lý sự cố, khắc phục các hư hỏng, khôi phục lại sản xuất. Thống kê, phân tích sự cố và đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục và giảm sự cố nguồn điện.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng thực hiện đầy đủ quy trình điều tra sự cố, tai nạn lao động trong Phân xưởng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, quy trách nhiệm và đề xuất các hình thức xử lý.
 • Thực hiện việc chuẩn hóa các quy trình vận hành, xử lý sự cố; quy trình kiểm tra thiết bị tự động điều khiển.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng áp dụng các sáng kiến cải tiến vào công tác vận hành; áp dụng các quy trình, quy phạm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, công nghệ viễn thông, quản lý môi trường của Nhà máy; Góp ý xây dựng danh mục và đặc tính kỹ thuật vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn và vật tư dự phòng chiến lược của Nhà máy theo phân cấp.
 • Chủ trì tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn, diễn tập xử lý sự cố về lĩnh vực vận hành, hóa nghiệm của Nhà máy. Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nhân viên định kỳ, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của nhân viên do Phân xưởng phụ trách để đáp ứng đủ năng lực và sẵn sàng thay thế, kế thừa khi cần thiết.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng tổ chức thi an toàn, PCCC thi quy phạm.
 • Chủ trì việc bồi huấn và tổ chức thi giữ bậc, thi nâng bậc, thi độc lập cương vị.
 • Phối hợp các phòng chức năng đăng ký kế hoạch ngừng, lên máy để thanh tra, thử nghiệm các tổ máy và sửa chữa các bất thường thiết bị thuộc Phân xưởng quản lý.
 • Phối hợp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh.
 • Phối hợp với các phòng chức năng trong việc lập và hoàn thiện hồ sơ thanh toán khí và điện.
 • Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác quản lý, thanh lý tài sản.
 • Thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều phục vụ tốt công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý của Giám đốc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty và Phó Giám đốc phụ trách vận hành.
Tổ Hóa nghiệm thuộc Phân xưởng Vận hành:

Tổ hóa nghiệm có chức năng thực hiện công tác quản lý và kiểm tra, giám sát, xử lý đảm bảo các thông số kỹ thuật, chất lượng của các hóa chất, nước và hơi trong quá trình sản xuất; quản lý hệ thống xử lý nước thải, khí thải liên quan đến môi trường; phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị trong Công ty để đạt được hiệu quả công việc tối ưu.

Tổ hóa nghiệm có nhiệm vụ:

 • Giúp việc cho Lãnh đạo Phân xưởng về toàn bộ hoạt động của Tổ hóa nghiệm.
 • Chịu trách nhiệm và báo cáo cho Lãnh đạo Phân xưởng về các công tác thực hiện trong tuần, lên kế hoạch thực hiện cho tuần tiếp theo.
 • Kiểm tra, giám sát, xử lý đảm bảo các thông số kỹ thuật, chất lượng của nước và hơi trong các chu trình nhiệt, các hệ thống xử lý nước thô, nước khử khoáng, hệ thống xử lý nước thải; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật vận hành thiết bị liên quan đến phần hóa (các thiết bị lấy mẫu, thiết bị đo online, các thiết bị đo trong phòng thí nghiệm…).
 • Kiểm tra, thực hiện việc đo lường các thông số kỹ thuật của nước và hơi chính xác (đột xuất, định kỳ, trước và sau khi sửa chữa lớn), đối chiếu với tiêu chuẩn của nhà chế tạo và có nhận xét về các thông số nhiên liệu, vật liệu, nồng độ hóa chất được sử dụng trong thiết bị thuộc các cụm máy; kết hợp với Phòng ATSKMT theo dõi, kiểm tra giám sát các thông số nước thải, khí thải liên quan đến môi trường; Quản lý và khai thác, các trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, các nhà lấy mẫu cùng các tài sản cố định khác thuộc phân cấp quản lý.
 • Phối hợp các phòng chức năng đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị thuộc phân cấp quản lý của Tổ. Khi xảy ra sự cố các thiết bị thuộc quyền quản lý của Tổ Hóa thì Tổ phải áp dụng các biện pháp nhanh nhất để xử lý sự cố, khắc phục các hư hỏng, khôi phục lại thiết bị và sản xuất. Những nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch, theo yêu cầu hoặc mệnh lệnh của Lãnh đạo phải được tổ chức triển khai thực hiện đạt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Hướng dẫn kiểm tra bộ phận kỹ thuật hóa thực hiện các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn và chế độ phiếu công tác liên quan đến công tác hóa nghiệm. Bảo đảm mặt bằng, thiết bị được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, nề nếp.
 • Đề xuất các biện pháp cải tiến liên quan đến Tổ do mình phụ trách, kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết đối với các trường hợp khó khăn, trở ngại trong công tác của các cá nhân trong Tổ.
 • Lập kế hoạch công tác bảo trì các thiết bị, dụng cụ phân tích do Tổ mình phụ trách.
 • Tổ chức bồi huấn, phổ biến cho các tổ viên trong tổ về kỹ thuật nghiệp vụ, an toàn theo nhu cầu cần thiết về người, máy móc, trang bị…tùy theo thời điểm, nhu cầu công tác cho tổ mình
 • Phối hợp Phòng ATSKMT thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật BHLĐ bao gồm: Kỹ thuật an toàn (KTAT) hóa chất, PCCN, PCLB, bảo vệ môi trường, kỹ thuật VSLĐ, và cải thiện điều kiện làm việc; tiêu chuẩn và tính năng kỹ thuật của phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân người lao động; Thực hiện biên soạn và chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn công việc phục vụ công tác hóa nghiệm, các tài liệu huấn luyện KTAT hoá nghiệm áp dụng trong Nhà máy.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty và Phó Giám đốc phụ trách vận hành.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

------------------------------

1. Cơ cấu lao động trong PVPOWER NT2

Tổng số lao động PVPower NT2 đến thời điểm 30/9/2015  là 178 người, trong đó:  

Phân loại lao động  Số lượng
Tỷ lệ (%)
 Trình độ Tiến sỹ
 1  0.6%
 Trình độ Thạc sỹ
 8  4.5%
 Trình độ Đại học
 121  68%
 Trình độ Cao đẳng
 9  5.1%
 Trình độ Trung cấp
10 5.6%
 Công nhân kỹ thuật
 7  3.9%
 Lái xe
 14  7,9%
 Lao động phổ thông
 8   4.5%
 Tổng cộng:
178 100%


2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, các hoạt động xã hội

a. Chính sách đào tạo:

 • PVPOWER NT2 luôn quan tâm, chú trọng và phát triển nguồn nhân lực trong toàn thể CBCNV PVPOWER NT2. Hàng năm, PVPOWER NT2 đều xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên bao gồm các kế hoạch đào tạo trong nước và ngoài nước, ngắn hạn và dài hạn, tổ chức mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cử cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý…
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự vận hành cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2, ban hành các quy chế tuyển dụng, quy trình tuyển dụng và đào tạo vận hành…
 • Kết hợp với các trung tâm, cơ quan chức năng tại địa bàn hoạt động của PVPOWER NT2 tổ chức các lớp tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy…

b. Chính sách tiền lương, thưởng:

 • PVPOWER NT2 ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng được áp dụng cho toàn PVPOWER NT2 và hàng năm đều có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế.
 • PVPOWER NT2 trả lương cho CBCNV tùy thuộc vào năng lực thực tế và hiệu quả công việc. Hàng năm định kỳ Hội đồng lương Công ty họp 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12. Kỳ họp tháng 12 để xem xét đánh giá các trường hợp đủ điều kiện để xét nâng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP và lương chức danh trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 của năm tiếp theo, kỳ họp tháng 6 hàng năm để xem xét đánh giá các trường hợp đủ điều kiện để nâng lương cho các tháng từ tháng thứ 7 đến hết tháng 12 của năm.
 • Mỗi năm người lao động được hưởng tối thiểu 13 tháng lương
 • Ngoài ra, người lao động còn được hưởng lương, thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc dựa trên kết quả bình xét thi đua hang quý.
 • Chế độ thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lao động tiên tiến, có sáng kiến trong lao động… được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của PVPOWER NT2.
 • Chế độ thưởng cho người lao động nhân các ngày lễ lớn : Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết Tây, ngày thành lập PVPOWER NT2, khen thưởng cho các con em của người lao động có thành tích học tập tốt, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Trung Thu, … được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của PVPOWER NT2.
 • Chính sách tiền lương của PVPOWER NT2 được xây dựng trên cơ sở tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong PVPOWER NT2.
 • PVPOWER NT2 luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, các công tác xã hội, từ thiện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

c. Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

 • PVPOWER NT2 thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Bộ Luật lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm xã hội của PVPOWER NT2 bao gồm đầy đủ ba chế độ: ốm đau, thai sản và tai nạn lao động. PVPOWER NT2 đặc biệt quan tâm đến việc hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong PVPOWER NT2. Ngoài ra, tùy từng trường hợp và vị trí làm việc cụ thể mà người lao động được hưởng các khoản phụ cấp khác như : phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp lưu động, trợ cấp thai sản ….quy định tại Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Ban lãnh đạo PVPOWER NT2 và Ban chấp hành Công đoàn hàng năm.
 • PVPOWER NT2 hàng năm đều mua bảo hiểm tai nạn cho 100% CBCNV PVPOWER NT2 với mức phí bảo hiểm cao.
 • Người lao động hàng năm đều được tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đi tham quan du lịch, cấp trang phục văn phòng. Ngoài ra PVPOWER NT2 đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, Phòng An toàn sức khỏe môi trường, chú trọng đến công tác An toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, công tác phòng cháy chữa cháy.
 • PVPOWER NT2 luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. PVPOWER NT2 có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong các ngày lễ tết.