Trưởng Ban Kiểm soát

 Thành viên Ban Kiểm soát

 


 Thành viên Ban Kiểm soát

 


Uông Ngọc Hải

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

 Thành viên Hội đồng Quản trị

 


Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị


Giám đốc

 Phó Giám đốc Vận hành - Bảo dưỡng sửa chữa

 Phó Giám đốc Kỹ thuật sản xuất

Phó Giám đốc Hành chính quản trị

Phó Giám đốc Đầu tư phát triển


Kế Toán trưởng