NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

File đính kèm: Công văn số: 192/CPNT2-KHTH

Các tin khác