NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần I năm 2020 bằng tiền

NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần I năm 2020 bằng tiền

File đính kèm: Công văn số: 57/CPNT2-KHTH

Các tin khác